Inlogformulier

Privacyverklaring

 

Deze website is een persoonlijk initiatief. Volgens de GDPR wetgeving valt deze website daar in principe niet onder. Toch hebben we een inspanning gedaan om alles in orde te brengen volgens de richtlijnen – net alsof we er wel onder zouden vallen.

In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hierover hebt, of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via het contactformulier op deze website.

 

Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken

 

Uw persoonsgegevens worden niet echt “verwerkt”.

De host is one.com en de servers bevinden zich in Denemarken.

 

Bij registratie worden een aantal gegevens opgeslaan in een database. De gegevens die worden verzameld zijn naam, gebruikersnaam en emailadres.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen tot de website.

Verder wordt uw emailadres gebruikt om aan te kondigen dat er zich belangrijke wijzigingen hebben gedaan op de website (vb. toevoegen van vragen en antwoorden) of om te melden dat uw account wordt geschrapt. Het betreft hooguit een 10-tal emails per jaar.

 

 

Wie heeft inzage in de gegevens

De inzage in de gegevens worden beperkt tot de beheerder van de site.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen,  tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden en dit toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Alle gegevens worden uit de database geschrapt maximaal een maand na de bekendmaking van de vragen van het toelatingsexamen. Iedereen wordt daar via een email van op de hoogte gebracht.

 

Beveiliging van de gegevens

Er worden geen gegevens offline opgeslaan. Zowel het administratorgedeelte als de database van de website zijn beveiligd met een paswoord.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Dit betekent evenwel dat u niet langer toegang hebt tot de informatie op de website.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Deze website werd opgericht op vrijwillige basis. We proberen studenten – die wij niet eens kennen – te helpen. Dit kost allemaal veel tijd én ook wat geld. We kunnen niet uitsluiten dat er onbedoeld fouten worden gemaakt – we zijn tenslotte ook maar mensen – én vrijwilligers, wat betekent dat wij ook geen onbeperkte middelen en tijd hebben … en we dit allemaal kosteloos doen. Mocht er een fout gebeuren, dan appreciëren we het dat iedereen dit ook door een correcte bril bekijkt. Dit is een goedbedoeld initiatief.

 

 Wijziging privacyverklaring

Deze website kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste aanpassing gebeurde op 20 mei 2018.